Julian MacDonough founded Whatcom Jazz Music Art Center in fall 2014.
Julian MacDonough founded Whatcom Jazz Music Art Center in fall 2014. LEON JAMES Courtesy to The Bellingham Herald
Julian MacDonough founded Whatcom Jazz Music Art Center in fall 2014. LEON JAMES Courtesy to The Bellingham Herald