Chalabala Getty Images
Chalabala Getty Images

Police chase man near Birchwood Elementary School

November 16, 2016 02:21 PM